ang salita: patho logo

Artists Statement

'... globalisation involves the use of a variety of instruments of homogenization (armaments, advertising techniques, language hegemonies and clothing styles) which are absorbed into local political and cultural economies only to be repatriated as heterogenous dialogues of national sovereignty, free enterprise and fundamentalism...'

- arjun appadurai

the historical presence of a dominant ideology (capitalism), camouflaged and silently manifested in seemingly benign states, has grown rapidly in scale and volume. the intensification, multiplication and mobility of information, capital and goods, stratified in the transnational integration of the world's economies, signal a cancerous metastasis, systemically eroding the already critical state of health of our planet as the century draws to a close. the cultivated culture of greed (in vitro) and consumption, genetically engineered by only a powerful few, is significantly responsible for the chronic pathological infections affecting most parts and, in particular, its late malignancy in the periphery of the neo/post-colonial third world. the increased migration of disease to new sites of rupture, of violence and poverty, uncontrolled population growth and serious environmental destruction have reached global proportions and need to be critically addressed by everyone living on this planet. we believe that art can still contribute to encouraging creative ways of thinking and looking at serious contemporary social afflictions and inspire a heightened sense of awareness that can eventually propel all us towards concrete action and enable us to rise above ignorance and apathy.

humayo kayo at magparami

o kaya

gobble forth and multiply ( in vitro realities )

ang makasaysayang panunumbalik ng pumapangibabaw na ideolohiya ng kapitalismo, nakabalatkayo at tahimik na kumikilos sa tila maamong kaanyuan ay patuloy na lumalaganap ng may masidhing lakas at sukat. ang patuloy na intensipikasyon, paglago at pagkalat ng impormasyon, kapital at paninda, na nakataguyod sa kasalukuyang transnasyonal na ugnayan ng pandaigdigang ekonomiya ay humuhudyat ng mala-kanser na pagkalat, na lubusang umaagnas sa malubha nang kalagayan at kalusugan ng ating mundo, habang palapit nang pagsara ng kasalukuyang siglo. ang inaarugang kultura ng ganid at konsumpsyon na pinapairal lamang ng iilang makapangyarihan, ang pangunahing sanhi ng paulit-ulit na panunumbalik ng sakit-panlipunang kumakalat sa maraming bahagi at umaabot na sa pinakamalubhang antas sa malakolonyal na gilid ng ikatlong mundo. ang tumitinding migrasyon ng sakit sa mga bagong tagpuan ng sigalot, ng karahasan at kahirapan, ng walang humpay na paglaki ng populasyon at ng malawakang paglalapastangan ng kapaligiran ay humantong na sa pandaigdigang sakop at kinakailangang harapin ng masusing pagtugon mula sa lahat ng nanunuluyan sa planetang ito.

naniniwala kaming maaari pang umambag ang sining sa paghihikayat ng malikhaing pagsusuri at pagtanaw sa mga kasalukuyang karamdamang panlipunan, patungo sa mataas na antas ng kamalayan na inaasahang makakapag hikayat ng kongkretong pagkilos mula sa lahat upang tuluyan nang malampasan ang kamangmangan at kawalan ng pakikialam.

Reamillo + Juliet, 1997